Aviser og sykehus
En rapport for journalister - om sykehus i fortid, nåtid og framtid

Sykehusdebatt i Østfold
Sykehusvalg, vedtak og presseklipp fra Østfold-politikken, 1987-1997:
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

Østfold 1987:

1987: Fylkestinget vedtar en helseplan. Den sier at Østfold skal ha fem sykehus.
Den 7. juni ble "Hovedrapport 1, Samordningsprosjekt Sasy-SØF" presentert.

Østfold 1988:

1988: Fylkeskassa er mer enn tom. Ny fylkesrådmann, Kurt Mosbakk, vil legge ned Halden sykehus, som har 80 senger.
11. okt.: Sykehusmøte i Halden. Må politikerne nedlegge Halden sykehus på grunn av fylkets store sykehusunderskudd? Her fra HAs artikkel 12. okt.-88: "Arild Stang (H) la ikke skjul på at han i 1972 hadde foreslått Halden sykehus nedlagt. Nå har han endret holdning, og i likhet med alle andre vil han bevare og utvikle sykehuset."
"Dag Johansen (Ap) oppfordret folk i salen til ikke å la seg lure av folk som snakker pent om Halden sykehus. - Sykehuset blir ikke nedlagt, men man vil la være å bevilge nok penger til driften. Derfor vil sykehuset kveles. Situasjonen er farlig, sa han."
17. okt: Styret i Halden Samorg vedtar politisk generalstreik i to timer torsdag 3. november, både i Halden og Aremark. Vedtaket fattes to dager før Mosbakk har lagt fram sitt forslag.
19. okt. Fylkesrådmann Kurt Mosbakk presenterer forslaget til 1989-budsjett:
Mosbakk vil innen 1994 fjerne fylkets oppsamlede underskudd på 200 mill kr.
For 1989 foreslår Mosbakk:
• Gjøre Halden sykehus til sykestue med poliklinisk dagtilbud. Spar 55 mill. kr.
• Samkjør sykehusene i Sarpsborg og Fredrikstad mer. Gevinst 35 mill. kr.
• Legg ned Edwin Ruuds Hospital. Gevinst 6-7 millioner kroner.
I sum gir disse tiltakene bortfall av ialt 220 arbeidsplasser på sykehusene.
Politikere, til stede under Mosbakks budsjettframlegg, kommenterer det slik:
Tidligere fylkesordfører, Oddvar Olsen (Ap), sier: "Forslaget er urealistisk!"
Sittende fylkesordfører, Børre Stokke (H), sier han vil se fylkets nye helseplan før Høyre bestemmer seg.
"Jeg kan ikke være med på omstrukturering av helsevesenet i Østfold, sier
Knut Weel (Sp), leder av fylkets helse- og sosialutvalg.
Marit Torp (KrF) sa: "Jeg synes pressen vinkler sakene unødig negativt når dere
bruker begrepet nedleggelse og det hele dreier seg om en omstrukturering."
24.okt. Kurt Mosbakk i avisintervju med overskriften "Sykehuskirurgen":
"Hovedproblemet for Østfold fylkeskommune er at vi har for mange sykehus.
Min viktigste oppgave som fylkesrådmann er derfor å redusere antallet.
Tre sykehus bør legges ned. To sykehus er nok. Det ene i Fredrikstad - det andre i Moss eller Askim. Dette er sjokkmeldingen fylkesrådmann Kurt Mosbakk kommer med..." (Sarpen 24. oktober 1988, skrevet av Truls Velgaard, nå redaktør i Fredriksstad Blad) "Mosbakk sier at fylkeskommunens ledelse har levd i en drømmeverden..."
3. nov. Generalstreik mot sykehusnedleggelse i Halden, etterkrigstidens største
folkesamling i Halden sentrum: "Ti tusen i protest" (Overskrift på HAs side 1)
4. nov. "Byens menigheter ber for sykehuset", er HAs sisteside-oppslag.
Hans O. Larsen skriver også en slags bønn denne dagen, 4. november 1988:
"Fylkeshelsesjefen kan vanskelig forstå begrunnelser for at Østfolds befolkning skal klare seg med rimeligere tjenester enn landsgjennomsnittet, når det
finnes elementer i vår samfunnsstruktur som kan tilsi det motsatte." Skriver Hans O. Larsen 4. nov. til helse- og sosialutvalgets budsjettmøte 14.nov.
"Elementene" Larsen sikter til er bl.a. Østfolds høye ledighet & medisinforbruk.

KOMMENTAR (sett fra 1988): Nå er Larsen fylkeshelsesjef under en ny rådmann,
og Larsen må forholde seg lojalt til sin nye sjef, Mosbakk, selv om sistnevnte har uttalt at fylkeskommunens ledelse har levd i en drømmeverden. Derfor er ikke Larsens råd til det helsepolitiske fagutvalget så overraskende som "halen" på påfølgende konklusjon.

FYLKESHELSESJEFEN:
"I utgangspunktet slutter jeg meg helt til fylkesrådmannens syn om at
vi nå må tilpasse driften til de økonomiske rammer.

De tilfeldige innsparingstiltak som vi nå foreslår, kan betraktes som ineffektivitet satt i system.

Hovedproblemet blir å kunne tilpasse driften til de gitte økonomiske
rammer, med årsvirkning i 1989." (Larsen 4. nov. 1988)


19. nov. "Tenk nytt, spre sentralsykehusets funksjoner til lokalsykehusene", sier Anne Grethe Erlandsen. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund i Østfold, og hun karakteriserer Mosbakks utspill som et panikkforslag: - Vi i helsevesenet vil ha en endring som er i takt med moderne sykehusdrift. Statens helseplan mot år 2000 sier at det bør skje en rehabilitering av alle lokalsykehusene, sa hun.
24.nov. Fylkesutvalget vedtar å utrede sparekonsekvensene fram til mars 1989.
13. des. 32.500 protestunderskrifter overleveres fra Halden og Indre Østfold på Festiviteten i Sarpsborg til fylkesvaraordfører Ivar Belck Olsen (KrF).
Fylkestinget vedtar å spare inn 35 millioner kroner ved å samkjøre Sasy-SØF. De øvrige 50 millioner kroner som må spares, ser fylkestinget på i mars-89.

Fylkestingets vedtak 13. desember 1988 i sak 55/88, budsjett 1989:
"Fylkesrådmannens fremlagte budsjettforslag med tall og kommentarer for termin 1989 vedtas med de endringer som følger av voteringene nedenfor.
Budsjettet medfører følgende endringer i vedtatte regler og aktiviteter:
1. Samkjøringsprosjektet Sasy/SØF forseres med sikte på innsparing på min. kr. 35 mill. i 1989.
2. Foreldrebetalingen i fylkeskommunale barnehager settes for 1989 til kr.1.750 pr. plass/mnd.
3. Samlet innsparing i henhold til pkt. 1 samt gjestepasientutgifter, barnevern og reservepost
beregnes til kr. 46 mill.
4. Dekningsmåte for øvrig tas opp i forbindelse med behandlingen i fylkestinget i mars.
Forslaget til tallbudsjett forsåvidt gjelder Halden sykehus, Edwin Ruuds Hospital og Indre Østfold sykehus legges til grunn for driften av de somatiske sykehus fram til fylkestingets
vedtak i mars 1989.
5. AAN-kontoret i Østfold gis en bevilgning for 1989 på kroner 130.000.
6. Det bevilges kr. 100.000 til vervekampanje for fosterhjem."

Fylkeshelsesjefens merknad, datert 15. febr. 1989, om utgangspunktet før mars-tinget i 1989:
"Ut fra dette er helse- og sosialsektorens nettodriftsramme for 1989 kr.1.083 mill. eksklusiv
bevilgning til vedtakets punkt 5 og 6 over. Ut fra forventet budsjettoverskudd i 1989, og hvor
aktiviteten i 1989 ble forutsatt å være en videreføring av situasjonen i 1988, ble budsjett-
problemet i 1989 først beregnet til kr. 96 mill. Som følge av en betydelig bedring i driftsresultatet i 1988, så er budsjettproblemet redusert ned til kr. 90 mill."

Østfold 1989:

Januar: "De fleste vet nå at fylkeshelsesjefen skal legge fram et nytt forslag til en
revidert helseplan, og at dette skal behandles på fylkestinget i mars", skriver fylkeskommunens informasjonskonsulent Bjørn Bjørnland i et avisinnlegg, hvor han fortsetter slik:
"Både som en konsekvens av strammere økonomi og erkjennelse av behovet for samvirke mellom sykehusene, vurderes gjennomført slike konkrete tiltak med basis i helseplan.
• Kirurgisk beredskap samordnes mellom samtlige sykehus, i første omgang i helgene.
• Det innføres toskifts vaktordning ved de somatiske sykehus.
• Antallet utdanningsstillinger for leger reduseres til et minimum i samsvar med eget behov. (...)
• Som følge av den økonomiske situasjonen må det psykiatriske sykehustilbud inntil videre samles ved Østfold Psykiatriske Sykehus." (...)
"Det er som man forstår et omfattende bakgrunnsmateriale og mange momenter man har til overveielse i disse dager." Skriver Bjørnland.
Februar:
8. febr. Den 8. februar overlever prosjektleder Per-Olof Brogren til fylkeshelsesjefen
"Hovedrapport 2, Samordningsprosjektet Sasy-SØF, fra visjon til handling". Der konkluderer prosjektlederen slik:
"Til slutt: Det må fattes vedtak som tilbyr utvikling og stabilitet, slik at man unngår provisorier og destruktiv anvendelse av "ostehøvelen". Innbyggerne og ansatte ved sykehusene må få en sykehusstruktur som ikke tillater nye reduksjoner, men som tilbyr stabilitet og tro på framtiden."
13. febr. "Prosjekt tilpasning - Delutredninger", en rapport på 145 sider, legges fram.
16. febr. Nye innsparingsdokument, på 286 sider, legges fram av Mosbakk&Larsen.
Fylkesrådmannen og fylkeshelsesjefen foreslår:
• Samkjøring av Sasy og SØF under en ledelse. Sarpsborg mister
kirurgisk beredskap. Fusjonen skal resultere i Østfold Sentralsykehus.
• 332 stillinger skal bort. 62 er allerede vedtatt fjernet
114 stillinger fjernes fra Sarpsborg sykehus
28 stillinger fjernes fra SØF i Fredrikstad
88 stillinger fjernes fra Halden sykehus
40 stillinger fjernes fra Edwin Ruuds hospital.
• Halden sykehus reduseres fra 239 stillinger til 151 stillinger. Sykehuset må legge ned intensiven, men skal drive hofteoperasjoner.  Halden sykehus får åpningstid fra 08-20 mandag til fredag, og skal ellers være stengt.
Konsekvensene hadde de ikke hatt mye tid til å utrede:
"Hoveddelen av arbeidet er utført i januar. Nå vil vi få en situasjon hvor vi skal foreta denne arbeidskrevende samordningen og samtidig foreta store endringer ved Halden sykehus. Dette gjør planarbeidet uoversiktlig og vanskelig, og alle konsekvenser som kan oppstå - makter en ikke å ha  full oversikt over nå."
Skriver Hans O. Larsen i dokumentet datert 15. febr. 89.

16. februar 1989 sender fylkesrådmannen ut gult "INFOBREV" til sykehusansatte. Av brevet fremgår det at "økte ventelister og lengre ventetid" det "kan" det bli. Og de ansattes hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen har sammen med hovedverneombudet støttet nevnte forslag: "Prosentvis nedskjæring for alle sykehus er ikke veien å gå." DNL, YLF, NSF, NHF, KFO og NKF ber om "realistiske vedtak".

Mars: Folk protesterer sterkest i Halden, byen som kan miste sykehuset.
12. mars: Denne lørdagen kjører 1.400 aremarkinger og haldensere i et 336 meter langt tog til Oslo, hvor de serverer kraftig kost i Spikersuppa. Der lovte Kjell Magne Bondevik (KrF) å bringe sine inntrykk videre.
15. mars: Fylkets helse- og sosialutvalg går inn for å opprettholde Edwin Ruuds, og Halden sykehus må "bare" stramme inn 15 millioner kroner.
"Hittil har det borgerlige flertallet og SV gått inn for ei sniknedlegging av Halden sykehus, sier Terje Blomberg fra Arbeiderpartiet." (HA 16. mars 1989)
16. mars: Fylkesutvalget møtes på Fylkeshuset. Der er flere hundre møtt opp i protest mot de varslede innsparingen. En sarping river i fylkesordføreren så kraftig at Børre Stokkes dressjakke blir noen knapper fattigere.
Det borgerlige flertallet snur: De går inn for å opprettholde "dagens driftsnivå" ved Halden sykehus. Kanskje var det Tune-ordførerens appell de hørte på: "Det er jamngodt med politisk selvmord å stemme for nedlegging av beredskapen ved lokalsykehusene", sa Tune-ordfører Oddmund Hansen.
(I 1995 gjorde Hansens nye sykehusparti et brakvalg i Sarpsborg.)
SVs representant, Lasse Aasgaard, stemte for å nedlegge beredskapen ved Sarpsborg sykehus, selv om SVs årsmøtevedtak "garanterte" beredskap.
(Aasgaard gikk senere ut av SV og inn i Ap.)

Først over påske kan det bli avgjørelse i fylkestinget. Til dette møtet må fylkesordføreren, lektor Børre Stokke, signere et skoleeksempel av en innstilling:

"1. Under henvisning til "Hovedrapport 2" i Samordningsprosjektet Sasy/SØF legges alternativ 1 til grunn for omstruktureringen. Det forutsettes samtidig at ØSS tar i bruk EDB i større omfang enn tidligere av pasientrelaterte og medisinske systemer, samt felles administrative systemer, slik at nye rutiner kan innarbeides i omstruktureringen med henblikk på redusering av de administrative årsverk."

De åtte andre punktene er nesten like krystallklare og enkle å forstå for alle som ikke har lest noe om "kald kirurgi" eller de 100 sidene i Hovedrapport 2.

30. mars: Fylkesting på Folkets Hus i Sarpsborg. Der er 15.000 mennesker samlet i gatene utenfor. Vedtaket sier at sykehusene må spare 60 millioner kroner. 10 millioner kroner skal det spares inn både ved Halden sykehus og SØF, Sentralsykehuset i Fredrikstad. Sarpsborg sykehus må oppnå en en årlig besparelse på 20 millioner kroner - netto for 1989 krympes Sasy-budsjettet fra 112 millioner kroner til 99 millioner kroner. SV og Venstre foreslår at Regjeringen må overta administrasjonen av Østfold fylkeskommune. Frps mann på fylkestinget, Øystein Hedstrøm, mente det var mulig å skaffe penger nok til sykehusene om Norge sluttet å sende bidrag til Moi-regimet i Kenya.

Mai-89: Ass. fylkeshelsesjef Jan Thyrhaug finner ut at Haldens "nye" hofteavdeling er underbudsjettert med flere millioner kroner. Og Kommunaldepartementet gir beskjed om at fylkets 89-budsjett har 16 millioner kroner mindre i underskuddsdekning enn de kan godkjenne. Intern sykehusstrid får også LO. 18. mai går Askims Samorg-leder Frank Nygaard ut og krever nedleggelse av Halden sykehus.

Om nevnte Halden-glipp skriver Thyrhaug følgende:
"Budsjettet for Halden sykehus bør kommenteres ytterligere. Fylkestinget
vedtok i mars 1989 å redusere Halden sykehus med kr. 10 mill. Samtidig ble
det vedtatt å opprette en ortopedisk post ved sykehuset, som skulle finan-
sieres ved statstilskudd og reduksjoner av gjestepasientoppgjøret. Kostna-
dene til denne er beregnet til kr. 7,8 mill. - hvorav beregnet statstilskudd er
kroner 2,8 mill. Nettokostnad ved avdelingen, og som skal dekkes av gjeste-
pasientreduksjoner, er kr. 4,6 mill. Dette innebærer at nettodriftsbudsjettet ved sykehuset burde ha vært 4,6 millioner kroner større, altså på kr. 65,9 mill. Det er ikke funnet grunnlag for denne budsjettmessige styrkningen."
(Gjengitt på side 916 i helse- og sosutvalgets dokument fra 1989)

Den 31. mai sender fylkesrådmannen ut et forslag om nedleggelse av intensivavdelingen og akuttberedskapen ved Halden sykehus.

Juni-89 1. juni, krisemøte på Halden sykehus. Der sier direktøren, Kjeld Qvortrup, at "uroen som nå skapes om Halden sykehus ødelegger evnen til å styre vårt helsedistrikt på en skikkelig måte".

Fylkesutvalget møtes 8. juni, og ekstraordinært 13. juni for å behandle budsjettunderskudd for 1989. Nevnte forslag fra Mosbakk blir nedstemt.
Isteden blir budsjettet styrket med 15,9 millioner kroner, noe også
fylkestinget støtter under samlingen 13. juni.
Da behandles også "Sak 20/89 - Rullering av helseplanen for 1990-1993".
Fylkestinget gir en irettesettende pekefinger til fylkeshelsesjefen:
"1. Fylkestinget konstaterer at forslag til rammer for perioden 1990-93 avviker
fra det behov som følger av fylkestingets vedtak om strukturen i helse-
sektoren.
2. Fylkestinget vil understreke det ansvar fylkeshelsesjefen har for å utarbeide budsjetter i balanse. I den grad det ikke anviser dekningsmåter for budsjett 1990, og de påfølgende år, må fylkeshelsesjefen tilrå deknings-
måter i forslag til årsbudsjett for 1990." (Fylkestingvedtak 13. juni 1989)

Noen tankevekkende kommentarer og utdrag fra helseplansaken:

Kurt Mosbakk skriver til fylkestinget, datert 12. mai:
"Planen er et obligatorisk pliktløp..."
"Planen bærer preg av den vakumsituasjonen som helse- og sosialsektoren er inne i, med et relativt stort sprik mellom aktivitet og økonomiske ressurser, og mangel på politiske vedtak om hvordan denne spriken skaldekkes."
(Side 203 i fylkestingets dokument)

1989 - 12. mai:
Hans O. Larsen skriver:
(om problemet:)
"Innenfor en radius på 60 km har 99 prosent av befolkningen tilgang på minst 3 somatiske sykehus med døgnkontinuerlig beredskap."
(om problemløserne:)
"Helse- og sosialsektorens ledere skal være opptatt av • Å forbedre • Delegere • Utvikle medarbeiderne • Skape entusiasme • God kommunikasjon • Godt samarbeid..."
("Rullerende helse- og sosialplan, langtidsplan 1990-93, side 19-20)

Juli-89: "SØFs sjefslege Torbjørn Gjemdal kommer med harde spark til Sarpsborg sykehus og fylkespolitikerne. - Ved Sarpsborg sykehus trenger de ikke å være stolte over at de har klart store innsparinger. De burde heller være skamfulle over at dette ikke skjedde for et år siden, sier Gjemdal til Sarpen. Samtidig legger han frem en hard sparepakke for SØF." (Sarpen, 18. juli, side 1) "Sommerstengingen av 115 senger fortsetter til oktober." (Samme avis s.7)

"Sjefssykepleier Berit Aamlid Syversen synes det er leit at sjefslege Torbjørn Gjemdal ved SØF bagatelliserer de innsparingene som nå blir gjennomført ved SASY. - Barberingen svir skikkelig, det gjør alt som vedrører enkeltmennesker, sier Aamlid Syversen." "Det som nå skjer ved SØF tolker jeg som en krisemaksimering som skal påvirke politikerne, sier hun."
"Det burde ikke være noen hemmelighet at det er Halden sykehus vi mener bør nedlegges, sier Gjemdal."
(Sarpen, 19. juli, side 9)

Mer leder-bråk ble det:
"Haldens helsetalsmann, Dag Johansen, refset for en tid tilbake sjefslege Torbjørn Gjemdal ved SØF for hans synspunkter om Halden sykehus. Nå er det direktøren ved Halden sykehus, Kjeld Qvortrup, som får søkelyset rettet mot seg. Etter at fylkesrådmannen hadde fremlagt sitt budsjettforslag, uttalte Qvortrup ifølge Halden Arbeiderblad følgende til de ansatte:
- Ikke gå bort i en krok og stur for dere selv. Diskuter saken åpent, snakk ut, arbeid faglig, benytt fagbevegelsen. Vi må igjen reise oss til kamp og vi må påvirke politikerne til å fatte en annen avgjørelse enn den fylkesrådmannen legger opp til.
- Hvis direktører ved våre sykehus skal kjøre denne linjen, vil vi neppe nå frem med å samordne sykehusene i Østfold, sier Harald Ruud." Ruud uttalte seg her som Høyres nye nestleder i fylkets helse- og sosialutvalg, hvor han 9. oktober overtok vervet etter Peter Kuran.
(Fredriksstad Blad 2. nov. 1989)

Sept-89: Stortingsvalg og gryende satsing på "Halden-modellen":
"Folk som stemmer Høyre stemmer for sykehusnedleggelse"
"Kommunen vil kjøpe seg inn på sykehuset"
(Overskrifter i Halden Arbeiderblad 9. sept. 1989)
20. okt. Mosbakk legger fram fylkesrådmannens forslag til 1990-budsjett. Han vil spare inn ytterligere 39 millioner kroner på sykehusene. Størsteparten, 27 millioner kroner, vil han spare inn ved å nedlegge intensivavdelingen og akuttmottaket ved Halden sykehus. Dag Johansen, Aps helsepolitiske talsmann, sier samme dag at Arbeiderpartiet ikke kan godta at Halden sykehus omgjøres til en poliklinikk.

2. nov. 1989: Hundrevis av skoleelever slår bokstavelig talt ring om Halden sykehus. Samtidig blir det kjent at 10 sentrale LO-tillitsvalgte i Østfold går inn for å legge ned akuttberedskapen ved Halden sykehus: "De som hadde satt sitt navn under nedleggelsesforslaget på LO-konferansen, var Rolf Thore Hildebrandt, Gunnar Skaug, Egil Ekhaugen, Oddvar Olsen, Ingrid Lønnberg, Liv Stubberud, Anne-Marie Wallin fra Halden, Solbjørg Lervik, Terje Blomberg og Jan M. Johansen."
(HA, 3. nov. 1989, side 8)

"Østfold Arbeiderparti slår imidlertid fast at "det skal være akuttberedskap på døgnbasis i kirurgi og medisin" ved alle fem sykehus i Østfold."
(HA. 3. nov. 1989, side 7)

Ap-vedtaket var imidlertid ikke klarere formulert enn at Dag Johansen samme sted rykker inn en presisering: "Det er verken tillagt Oddvar Olsen eller noen annen å definere dette vedtaket. Det er Arbeiderpartiets medlemmer i hovedutvalget for helse- og sosialsaker som har fått fullmakt til å gjøre det. (...)
"Grunnlaget er at det fortsatt skal være døgnåpent sykehus i Halden." Tilføyer Dag Johansen, Aps gruppeleder i helse- og sos. utv. (HA 4. nov 1989)

9. nov: Fylkets helse- og sosialutvalg vedtar bl.a. følgende:
"Helse- og sosialutvalget ber om fullmakt til å omstrukturere sykehusene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden innenfor den økonomiske rammen som er gitt i budsjettet. For å gjennomføre omstillingen tilføres sykehusene en reservepost på 18,5 millioner kroner. Det skal være akuttberedskap på
døgnbasis i kirurgi og medisin ved sykehusene."
Kommentar: Vedtaket forholder seg til forslaget fra fylkesrådmannen, som
ville spare 39 millioner kroner ved sykehusene. Det betyr at helse- og
sosialutvalget "bare" ville spare 39 - 18,5 = 20,5 millioner kr. på sykehusene.
Altså reelt sett ingen tilførsel av penger i forhold til tidligere drift. Tvert om.
 
13. des: Fylkestinget vedtar at sykehusene i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad
skal drives for 438,5 millioner kroner i 1990, hvilket innebærer en innsparing
på 40 millioner kroner i forhold til 1989-budsjettet.
(Dermed var prosjekt Hasy-Sasy-SØF satt i gang, og konkrete innsparinger
ble dermed ikke før et stykke ut på våren 1990).
Fylkestinget vedtok også å gi fylkets helse- og sosialutvalg fullmakt
til å ta seg av den videre omorganisering av sykehusene. (Dette ble
vedtatt mot ni stemmer - Haldens borgerlige, pluss Venstre, RV og
stemmen fra SVs Oddny Brudvik.)


Østfold 1990:
1990: Preges av desember-89-vedtaket,som sier spar 41,4 millioner kr. Men hvordan?

20. februar: "Ap kan torpedere sykehus-enighet" - tittel i FB, som videre skriver:
"Tre ulike modeller for fremtidig sykehusdrift i Østfold blir nå vurdert av fylkeshelsesjefen i samråd med helse- og sosialutvalget. Samtidig er det lagt et hemmelighetens slør over drøftelsene som før helgen fant sted på Laholmen i Strømstad."
- Aps Dag Johansen vil spare Halden sykehus med ostehøvelmetoden. Dermed blir SØF den store taperen.
22. mars: "Sentralistene påstår at nedleggelse av lokalsykehus og samling av akuttberedskap i Fredrikstad lønner seg. Dette har de aldri kunnet dokumentere, sier Audor Nygård og Trygve Hansen til HA. De to leder sykehusaksjonene i Halden og Sarpsborg. Begge mener sykehusinnsparingene i Østfold nå nærmer seg en skandale."
9. april: Hans O. Larsen foreslår å spare 4 mill. kr. i Halden, 37 ved SASY og SØF!
21. april: "Hospital Aid - kjempekonsert 6. mai med Kvitnes, Rovers, Idolet m.flere"
23. april: "Sykehuslegene i Sarpsborg vil ta Halden sykehus!", HA-tittel.
24. april: Tusen mennesker demonstrerer på Sarpsborg torg. "På fredag skal Halden og Sarpsborg stå sammen om å berge våre lokalsykehus, sa Samorg-leder Jan H. Johansen." (HA) (Tilbake til toppen!)

27. april 1990: 500 møtte fram til fylkets helse- og sosialutvalgsmøte i Tune Rådhus:
"Jeg kaller dere for det dere er - en gjeng judaser, sa Tunes tidligere Ap-ordfører Oddmund Hansen og hevet krykkene sine opp mot taket."
"Utvalgets vedtak: 1. Halden omdannes i samråd med alt. 1b - hvori inngår hofteavsnitt som fylkesfunksjon - innenfor en netto driftsramme på 57 millioner kroner.
2. Sarpsborg sykehus og Sentralsykehuset i Fredrikstad integreres til ett sykehus, med felles administrativ og medisinsk ledelse - med felles økonomisk ansvar. (...)
4. Avdeling Sarpsborg sykehus skal ha akuttberedskap i kirurgi og medisin på døgnbasis på linje med de øvrige lokalsykehus. (...)
6. Fylket omgjøres til ett opptaksområde når det gjelder listepasienter." (HA 28.4.90)

5. september: "130 årsverk skal vekk" er tittelen til Sarpen, som fortsetter:
"Sjefslege Torbjørn Gjemdal mener at man nå, etter å ha levd med nedskjæringer siden 70-tallet, endelig skal kunne se slutt på reduksjonene."

11. desember: "Ap foreslo 20 mill. kr. mer til sykehusene enn fylkesrådmannen.
Arbeiderpartiets forslag fikk flertall for tredje året på rad. Ved denne anledning brøt Senterpartiet med den borgerlige fløyen "for å få ro ved sykehusene".
Gjeldende vedtak sier at 12 av de nevnte millionene skal dekkes gjennom salg av Østerbo." (HA 12. des. - referat fra fylkestinget)

Østfold 1991
1991: "Det beste alternativet for fylket som helhet vil være å samle alle ekspertise og beredskap på ett sted", skriver Sarpsborg-overlege Sverre Barstad 12. mars i et avisinnlegg.
15. mars - "Nå er sentralistene i gang igjen. Det viser seg å være utarbeidet et utkast for et nytt sentralsykehus. Hvem i allverden har satt i gang med det", skriver HA-redaktør Arvid Johanson. Hans lederartikkel er utrustet med utklipp av tre SA-overskrifter: "Bred støtte for ett sentralsykehus"
"-Full enighet om kun ett sykehus."
"Sykehus med 800 senger på Kalnes-sletta?"
"Dette er ikke akseptabelt, sier Dag Johansen, Aps helsepolitiske talsmann til SA i en kommentar til overlege Sverre Barstads ønske om kun ett sykehus i Østfold."
16. april: - Gi pengene til kommunene og fristill sykehusene. La kommunene kjøpe helsetjenester av sykehusene, sier professor Jan Grund til NTB.
6. mai - NTB: "Helsedirektoratet mener at noen småsykehus må nedlegges. Halden sykehus er med i den gruppen av sykehus som direktoratet mener bør vurderes nærmere."
11. juni - Østfold fylkesting: "Siden 1989 har fylkets sykehus spart i alt 113 millioner kroner. Men rammevilkårene er forverret. Årets lønnsoppgjør vil koste
12-14 millioner kroner mer enn budsjettert, sa fylkeshelsesjef Larsen." (Tilbake til toppen!)
19. juni - FB: "Et enstemmig helse- og sosialutvalg ga i går klarsignal for nye nedskjæringer ved sykehuset i Sarpsborg. (..) Det er fortsatt uklart hvor omfattende reduksjonene blir. (...) Budsjettproblemene ved Østfold Sentralsykehus bare vokser og vokser. Ved utløpet av mai var overforbruket på 24 millioner kroner. (...) Fylkeshelsesjefen har nå gitt opp å antyde noe sluttresultat for året."
30. juli og sommer - valgkampen startes av Høyre på Tunejordet:
"Østfold Høyre vil ha nytt sentralsykehus ved Tunevannet" På et jorde i sommer-
lig antrekk står der fylkesordfører Børre Stokke (med slegge), partileder Martin Engeset (med papirer) og helsepolitisk talsmann Harald Ruud (med spade)
- et bilde som senere blir brukt i flere valgkampaviser, men ikke Høyres (?).
"Fylkespartiet har programfestet mål om ett nytt sykehus mot år 2000. Høyre mener videre at fylket må ha et avlastningssykehus beliggende langs den andre hovedfartsårene, E18." Skriver Unni Gangnæs (H), medlem av fylkets helse- og sosialutvalg i et HA-innlegg 1. juli.
20. august: "Ap vil ha hjerteklinikk. Dag Johansen, som er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann i Østfold, foreslår at det opprettes en hjerteklinikk ved et av fylkets lokalsykehus. Forslaget blir nå oversendt til fylkeshelsesjefen for utregning", skriver HA på side 1 denne dagen.
28. august: "Arbeiderpartiets forslag er et overtramp og et hån mot fylkeshelsesjefen. At det er valgkamp er nå så. Men her dreier det seg om at Arbeiderpartiet prioriterer opprettholdelse av akuttberedskapen framover framfor behandling ved sykehusene, sa Unni Gangnæs." Under helse og sosialutvalgets møte på Halden sykehus ble det flertall for Aps forslag om å spare inn ytterligere
9 millioner kroner ved Sarpsborg sykehus. (HA 29. august 1991)
18. september: "Høyst to-tre av fylkets 25 kommuner har tilgjengelig medisinske fagfolk til å overvåke helstilstanden og vurdere helsefare på en skikkelig måte, sier fylkeslege Odd H. Lien." Hans "Medisinalberetning for 1990" viser at det da ble født 3.028 levende barn i Østfold. Her var 721 aborter, 74 personer med tuberkolose, fire med malaria, 306 med hodelus, to av 14.500 hiv-tester var positive, sju ble registrert med aids, og 11.000 sprøyter mottok narkomane gratis.
1991 - tirsdag 1. oktober, ekstramøte i fylkets helse- og sosialutvalg - (HA):
"Sykehus i krise": Årets underskudd blir 55 millioner kroner, helsekøene vokser og fylkeshelsesjefen greier ikke å finne noen spareløsning. "Og aldri før har noen innstilling fra fylkeshelsesjef Hans O. Larsen markert seg så klart og kraftig mot sparepolitikken til fylkesrådmann Kurt Mosbakk." I Larsens innstilling fra 1. oktober heter det at drastiske innsparinger ved sykehusene ikke kan tilrådes."
"Sykehusenes fagfolk reagerer. Nå føler de seg overkjørt av uklare og urealistiske vedtak fra det folkevalgte sykehusstyret. I januar 1988 ble styringen av fylkets sykehus overført fra lokale sykehusstyrer til fylkets helse- og sosialutvalg, som en prøveordning på to år. Siden har sykehusenes ulike direktører og sjefer ikke hatt rett til å uttale seg eller komme med forslag i sykehusenes "øverste styre". - Dette er meningsløst. Det skulle tatt seg ut om adm. direktør for Kronos Titan hadde blitt nektet uttalerett i den øverste bedriftsforsamling, sier sjefslege Torbjørn Gjemdal."
24. oktober: "Fylkesrådmannen vil si opp 280 ansatte ved å spare 74 millioner kroner på sykehusene - 11,5 millioner i Halden, 51,6 millioner i Sarpsborg, 2 millioner i Moss, 2 millioner i Askim og 6,9 millioner kroner ved Edwin Ruud."
"Sola skinner ute. Men økonomisk er det mange tunge skyer på himmelen, sier fylkesrådmann Kurt Mosbakk." (...) "-Skap arbeidsro og spar millioner av kroner på sykefravær, sier fylkeskommunens bedriftsoverlege Ann-Kristine Amlie." (HA)
30. oktober: "Motsier seg selv" - "I ettermiddag mottar fylkets helse- og sosial-politikere enda en dyster melding i postkassa, fra fylkeshelsesjef Hans O. Larsen:
"Rammen (fra fylkesrådmannen) vil innebære tildels drastiske konsekvenser for det tilbudet som kan gies ved fylkets somatiske sykehus", skriver Larsen i brevet datert 28. oktober. Likevel følger han fylkesrådmann Mosbakks forslag lojalt opp, selv om Larsen ga helt andre signaler i begynnelse av måneden:
"Fylkeshelsesjefen finner det ikke tilrådelig å sette i gang drastiske
innsparingstiltak ved sykehusene utover det som allerede er iverksatt og foreslått iverksatt."
Forslaget fra Larsen følger samme sparekurs som Mosbakks. Forskjellen er at Larsen sier litt mer om forslagets dramatiske konsekvenser. Samtidig ber Larsen om mer tid til å se nærmere på konsekvenser som ennå ikke er kartlagt." (HA)
5. november: "Liv Hanson Ausland og Eva Klubbenes fra Barselaksjonen i Østfold overleverte fylkets helse- og sosialpolitikere ei liste med 8.300 navn som protesterer mot reduksjon i antall liggedøgn ved barselavdelingen i Østfold.
14. november: - Fylkesrådmannen har i høst foreslått reduksjon i neste års budsjett for Halden sykehus med 11-12 millioner kroner. Men det er ikke mer å kutte ned på, skriver 31 Halden-leger i et HA-innlegg. - Dette har dere sagt før.
Også i Halden kan det spares mer, men sykehusets medisinske funksjoner skal bestå, sier helseutvalgets leder Dag Johansen til HA noen dager senere. Om Aps forslag får støtte i fylkestinget "kan jeg love at Halden sykehus skal være ferdig med innsparingene", sier Dag Johansen til HA (31. oktober 1991).
10. desember - Østfold fylkesting behandler 1992-budsjettet:
"I alt seks ulike forslag til sykehusinnsparinger lå på bordet. Spar 74 millioner, sa Mosbakk. Spar 60 millioner, sa Høyre. Spar 27 millioner, sa Sp og Krf:
Spar 5 millioner, sa Frp. Spar 4 millioner, sa Ap. Flertall fikk Dag Johansens forslag, som betød at Halden sykehus må spare inn ytterligere 4 millioner kroner.
Under debatten brukte Unni Gangnæs (H) uttrykk som "budsjettkaos" og "mangel på bakkekontakt": - Det er beklagelig å tro at vi kan utrede oss ut av sykehuskrisen. Og det er naivt å tro at Stortinget vil hjelpe til med å bevare fem sykehus i et fylke hvor vi kjører strekningene nord-syd eller øst-vest på én time, sa hun." (HA)

Østfold 1992
1992 - 2. januar: "Vi kan ikke lengre opprettholde driftsnivået i helsesektoren. Dette er vår påpekning i forhold til virkelighetens verden. Churchill ga løfte om blod, svette og tårer. Vi lover endringer, omstillinger og større ansvar, sa fylkesrådmann Kurt Mosbakk i sin nyttårstale." (HA)
24. april: "Ny spenning har oppstått rundt Halden sykehus. Fylkesrådmannen
har varslet at en drastisk omlegging av fylkets sykehusdrift er nødvendig. I tillegg vil Halden sykehus få ny toppledelse. Stillingene som direktør og sjefssykepleier skal lyses ut med det aller første." (HA)
16. juni: "Fylkesordfører Arne Øren understreket under en pressekonferanse i går formiddag at han står fast ved sine løfter fra valgkampen i høst om å sikre framtida til lokalsykehusene i Østfold." (...) "Østfold er blant de fylker som har sykehus som ligger så tett geografisk at kostbare, dublerende vaktordninger bør kunne avvikles. Det sa byråsjef Kåre Tønnesen fra Sosialdepartementet under en konferanse om helseplanen for Østfold i går. Tønnesen tok til orde for en større spesialisering ved sykehusene." (HA)
30. juli: Et nytt forslag til helse- og sosialplan signeres av fylkeshelsesjef Larsen. (Tilbake til toppen!)
"En helseplan med framtidsperspektiv i tråd med utviklingen ellers i verden" er overskriften øverst på førstesiden til "Fylkesnytt", fylkeskommunens info-blad.
"En viktig forutsetning for arbeidet med den nye helseplanen er et sterkere samarbeid med kommunene", skriver Larsen i innledningen til planen.
Larsens plan er å samle kirurgisk beredskap til Moss og Fredrikstad.
Og slik ble det, selv om protestene kom høylydt, dog ikke i kjent stil fra politikerne.
Det siste fikk HAs redaktør Arvid Johanson til å skrive følgende kommentar 1. aug:
"Overraskende er det heller ikke at politikerne i denne omgang er meget tilbakeholdne i sine kommentarer. De har rett i at de bør få rimelig tid til å studere forslaget før de gir til kjenne sine standpunkter, men det er sjelden de er så forsiktige som denne gang. På den ene siden har de et dokumentert behov for innsparinger på over 60 millioner kroner, på den annen side høytidelige løfter fra siste valgkamp om at Østfold skal ha fem lokalsykehus med fullverdig beredskap."
17. august: "Vi frykter at fremlagte helseplan vil gjøre utgiftene større enn i dag",
skriver legerådet og sykepleielederne ved Indre Østfold sykehus til avisene.
20. august: Larsens forslag om beredskapssamling støttes under Østfold Arbeiderpartis møte - 40 stemte for, 22 mot. Dermed er saken langt på vei avgjort. Bare Sarpsborg og Indre Østfolds representanter ville ha beredskapen som før.
21. august: "Overlegene slakter Aps innstilling: - En kirurg på vakt, uten muligheter til å operere - blir ikke annet enn en form for legevakt, sier Sverre Barstad til SA.
29. august: "Kommunene får svarte-Per dersom sykehusene ribbes. Dette fordi kommunen får mindre inn i skatt samtidig som kommunene må yte mer og dyrere helsetjeneste, sa fem tillitsvalgte fra Halden sykehus til byens ordfører i går. (HA)
2. september: "Uforståelig - ØSS-sjefen fatter ikke hva vedtaket skal bety, skriver Fredriksstad Blad i sitt oppslag dagen etter at fylkets helseutvalg vedtok Larsens helseplan for perioden 1993-1996. Videre skriver FB: "Partiene har jobbet i det skjulte. Det er historisk at Høyre slo seg sammen med Ap, Sp og KrF." (...)
"60 millioner kroner skal spares, men ingen skal sies opp." (...) "Høyre sprakk. Liv Veidal fra Tomter foreslo å fjerne alle beredskap fra Sarpsborg og overføre større ressurser til Askim." (..) ØSS-direktør Almaas påpekte at utvalget gikk inn for å utbedre Sarpsborg sykehus med 28 mill. kr. - uten å si hvilken behandling som skal finne sted ved sykehuset. Den 2. september ansettes John G. Mjåvatn som sykehusdirektør i Halden av fylkesutvalget - hvor Dag Johansen sier at sykehusenes beredskap skal bli bedre - ikke verre, slik Barstad har sagt.

1992 . 8. september: Folkemøte i Halden om helseplanen:
"Mener enkelte leger ved Halden sykehus en ting i interne notater, og noe helt annet i den offentlige debatten? Alt tyder på det etter konfrontasjonen mellom kirurgisk overlege Nils Amundsen og Østfold Aps helsepolitiske talsmann Dag Johansen. Etter møtet på Folkets Hus, hvor de forårsaket temperaturstigningen, ble de enige. (...) Haldens Samorg-leder Odd A. Sætre sa at kveldens sykehusmøte ble arrangert på bakgrunn av stor uoverensstemmelse mellom Østfold Arbeiderparti og fagbevegelsen i store deler av fylket." (HA)
9. september: Helseplanen i Halden formannskap.
"-Alternativet til helseplanen er nedleggelse av Halden sykehus, sa fylkeshelsesjef Hans O. Larsen. Dette ble gjentatt av Haldens varaordfører Svein Olaussen, som inviterte til en felles uttalelse. Høyres Alf Ege besvarte med et par stikk: - Jeg kjenner til de utstrakte hendene til Ap. De er som oftest: "Godta dette". Og både fylkeshelsesjefens og fylkesutvalgets flertallsinnstilling betyr en rasering av sykehuset, sa Ege. (HA)
Formannskapets enstemmig uttalelse innledet slik:
"Forslaget til ny helse- og sosialplan for Østfold inneholder en rekke usikkerhetsmomenter og fremstår
således på flere punkter som nokså uavklart. Disse forhold går både på økonomi og praktiske konsekvenser for det lokale helsetilbudet i framtiden."
16. september: Fylkesting i Rakkestad rådhus. Dit var det kommet busslass med folk fra Indre Østfold, Halden og Sarpsborg. Fra Mysen Rotary klubb ble det overlevert 3.200 protestunderskrifter og fra Sykehusaksjonen i Askim ble det overlevert 16.700 underskrifter til politikerne i fylkestinget, som brukte 8 1/2 time på å debattere helseplanen. De første timene holdt Oddmund Hansen og Jon Michelet alle rotarianere og aksjonister "orientert" utenfor ved hjelp av medbrakt høyttaleranlegg. "Dag Johansens meninger nådde ikke ut til de mange tilhørerne utenfor salen. I stedet holdt Oddmund Hansen en appell som avstedkom bifall. (...) Det sinteste mennesket i Rakkestad i går, var fylkesskolesjef Ragnhild Amundsen. Hun fikk beskjed om at lærere og elever ved to skoler i Askim hadde gått til streik i protest mot forslaget om forandring av den kirurgiske beredskapen ved Askim sykehus. Amundsen grep en mobiltelefon i vestibylen - ringte skolene, og snerret at hun skulle ha tak i rektor, og lekset opp at rektorene har et arbeidsgiveransvar, at man ikke kan tillate slike streiker..." (HA 17/9)
VEDTAKET fra fylkestinget sier at all akutt sykehuskirurgi skal utføres i Fredrikstad eller Moss dersom innleggelse er nødvendig. De øvrige sykehus beholder medisinsk døgnberedskap. Og Edwin Ruuds hospital blir hovedbase for rehabiliteringstjenesten. Før politikerne kjørte hjem, fikk de løpesedler hvor det sto: "Sykehusene i Østfold nedbygges - Kjør forsiktig!".

Sagt under fylkestingets debatt i Rakkestad rådhus den 16. september 1992:

"Hvis vi hadde lagt alle sykehusutredningene fra Østfold oppå hverandre,
så hadde vi sikkert fått en bunke på halvannen meters høyde.
Martin Engeset (H)

"Jeg er usikker i sykehussaken. Den som ikke innrømmer det samme, er ikke ærlig mot seg selv.
Tor Stabbetorp (Sp)

"Jeg er glad og stolt over det samhold som er skapt i denne saken, hvor det synes som om et flertall våger å stå mot presset utenfra - og tar samfunnsansvar."
Dag Johansen (Ap)

"På folkemunne sies det etter de siste tiders sykehusinnsparinger at det bare var to pasienter som
slapp ut fra sykehuset i levende livet - og det var de to som rømte."
Johan Hovdedalen (Sp)

"Nedbyggingen av sykehusene må ikke gå så langt at en bare kan fylle sykehusene med brokk og åreknuter. Vi må unngå at
legene blir trafikk-konstabler som bare blir sittende og dirigere pasientene videre."
Jon Gåsevatn (Frp)

"Det er en fin katalog av forslag som blir lagt fram av Fremskrittspartiet - det mest skattefientlige parti. Men det er bare det at Frp-forslaget vil påkreve en tilleggsskatt på 1.000 kroner pr. innbygger.
Bjørn Skau (Ap)

"Arbeiderpartiet bør nå lytte til folket og stemme for det som står i partiets eget program."
Jon Michelet (RV)

Østfold 1993:
1993 - 28. januar: Forslag til "Kirurgisk oppgavedeling mellom sykehusene" legges fram for pressen av fylkeshelsesjefen. "- Pasientene må reise mer. I alt 200 stillinger skal vekk for å spare 62 millioner kroner. Men ingen ansatte skal sies opp og kvaliteten på behandlingen skal bli enda bedre, ifølge fylkeshelsesjef Hans O. Larsen.
- Er du fortsatt av den oppfatning at Østfolds sykehustilbud blir bedre, til tross for de store nedskjæringer som er foreslått?
- Ja, det er jeg nødt til å tro på, svarte Hans O. Larsen. (HA, 29/1)
22. juni: "Nå er det bestemt at 29 pleiere må slutte ved Halden sykehus." (HA)
2. september og ny valgkamp: "Østfold Arbeiderparti går nå til frontalangrep på Høyres forslag om å gjøre Østfold til et prøvefylke for en ny finansiering av sykehusdriften, der pengene skal følge pasientene og sykehusene skal konkurrere om "kundene". Østfold Arbeiderparti ser på dette utspillet som en alvorlig trussel mot lokalsykehusene i fylket." (HA)
27. oktober - forslag til 1994-budsjett presenteres av fylkesutvalget.
Forslaget domineres av Reform´94 og satsing på skolen - med 112 millioner kr.
For sykehusdriften skal staten søkes om 15 mill. kroner i omstillingsmidler.
13. november - Haldens nye sykehusdirektør, John G. Mjåvatn, slår alarm:
- Vi klarer oss ikke uten ny legevakt. Fra 15. januar greier ikke sykehuset lengre
å opprettholde poliklinisk kirurgisk døgnberedskap, sier Mjåvatn til HA.
8. desember - Pasientombudet i Østfold, Anne Ording Haug, roper et varsko:
"Staten må overta: - Det er fælt å si det, men det finnes ikke lenger sikkerhet ved Østfold Sentralsykehus i Fredrikstad. Østfold fylkes styring med sykehuset er nå så dramatisk dårlig at staten bør overta, sier pasientombudet til Dagsrevyen og Fredriksstad Blad.
9. desember: "Dette er det verste tøvet jeg har sett og hørt på lang tid, sa fylkes-
helsesjef Hans O. Larsen i Østfold fylkesting i går om pasientombud Ording Haug. Sjefslege Petter Schou ved sentralsykehuset tok avstand fra Ording Haugs uttalelser." (...) "Blant journalistene på pressebenken i fylkestinget i går, var det flere som trakk som konklusjon at påstanden om dårlig samarbeid mellom politiske styre og sentralsykehusets ledelse har sin rot i maktkamp mellom legene."
(...) Gjennom de siste 20 åra har politikerne i Østfold fattet en rekke beslutninger om drift av sykehusene - som i den praktiske hverdag ikke er blitt gjennomført."
(...) Et nylig eksempel på dette, var assisterende direktør på Sentralsykehuset, Asmund Skåren, som ansatte 20 pleiere uten å ha budsjettmessig dekning eller politikernes velsignelse for ansettelsene. Det hele førte til kraftig oppvask fra politikernes side, og hvor Skåren fikk beskjed om at han ikke kunne fortsette som assisterende direktør på sykehuset." (HA, 10. desember)

Østfold 1994:
1994 - 8. februar: "Fredrikstad Arbeiderparti hadde i går årsmøte, og det ble vedtatt enuttalelse hvor det heter at sykehusdriften i Østfold bør omorganiseres til ett sykehus." (HA)
9. februar: "Fylkesordfører Arne, Ap, hadde en skikkelig "blåmandag" og stemte for uttalelsen på årsmøtet i Fredrikstad Ap - uten å si et kvekk, og nå etterpå beklager han at han ikke sa noe." (HA)
4. mars: "Tid for skifte av fylkets helseledere: I går ble det gjort kjent at Hans O. Larsen fratrer som fylkeshelsesjef av helsemessige årsaker. Forrige fredag ba Dag Johansen om fritak av vervet som leder for fylkets helse- og sosialutvalg. Johansen er nå ansatt i Haldens rådmannsstab og ser at det kan bli habilitetsmessige konflikter å fortsette i nevnte verv. (...) Et tronskifte er altså på gang. Og til våren får Østfold Sentralsykehus ny direktør." (HA)
7. mars: "Martin vant, Høyre delt: Martin Engeset fra Sarpsborg vant kampvoteringen om ledervervet i Østfold Høyre under årsmøtet lørdag. Men for Høyre var ikke årsmøtet noen seier. Partiet har ikke klart å riste av seg motsetningene fra sykehussaken." (HAs hovedoppslag side 1)
12. mars - årsmøte i Østfold Ap - referert i HA mandag14. mars:
"Flertallet av representantene på Østfold Arbeiderpartis årsmøte i Sarpsborg lørdag stemte for å beholde den vedtatte helseplanen i Østfold, og at det dermed ikke skal gjennomføres rokkeringer ved fylkets fem sykehus. Sarpingene viste mest indignasjon fra talerstolen over forslaget fra Fredrikstad om økt satsning på Sentralsykehuset, mens haldenserne formulerte seg med en skriftlig uttalelse om å ta sterk avstand fra Fredrikstad-forslaget. Haldenserne fikk flertall for sitt forslag." (Tilbake til toppen!)
19. mai: Interessant undersøkelse fra Norsk Gallup med 1.200 østfoldinger:
"Folk i Østfold er i beskjeden grad opptatt av avstanden til de nærmeste sykehus eller avstanden til andre sykehus i fylket. Østfoldingene er langt mer opptatt av å blir raskest mulig behandlet for å bli frisk, og er dermed svært misfornøyd med den lange ventetiden fram til behandling ved sykehusene." (HA)
2. november: "Fylkesrådmann Kurt Mosbakk foreslår at driftsstyret for helseinstitusjonene skal få brede fullmakter. I sitt saksfremlegg foreslår Mosbakk at styret stort sett får frie hender innenfor den vedtatte helse- og sosialplanen. (SA)
"Aller verst for Marker", skriver Indre Smaalenenes avis om Mosbakks budsjettforslag for 1995:
"80 millioner kroner må innspares i helsesektoren i Østfold. Nesten 40 millioner kroner skal tas fra Indre Østfold.
All akuttmedisinsk virksomhet skal flyttes fra Askim til Moss. 120 mister jobben."
9. november: "Intet dramatisk for Halden sykehus i vårt nye program. Spørsmålet om bygging av ett nytt sentralsykehus i fylket, er heller ikke tema i Østfold Ap, sier leder John Erik Eriksen av Østfold Arbeiderparti foran nominasjon- og valgprogrammøtet." (HA)
1. desember: "BYGG NYTT - Sarpsborg Ap ønsker en snarlig utredning av et nytt sentralsykehus for Østfold. Det vedtok representantskapet tirsdag kveld. Tiden har løpt fra den gamle sykehusstrukturen, sier fungernede partileder Bjørn Åge Sørensen. Østfold Høyres leder, Martin Engeset, jubler over beslutningen. (SA,s.1)
6. desember: "Legg ned Halden og Sarpsborg - SV lanserer 3-sykehusmodell"
- Rust opp Indre Østfold sykehus, sier Jan Myhre, leder av Askim SV. (Øvre, s. 1)
12. desember: "Tapte kampen om sykehus - Haldens varaordfører Svein Olaussen fikk ikke flertall under Østfold Aps programmøte. Dermed ligger det nå åpent for at Ap-representantene i fylkestinget kan stemme for sykehusnedleggelser. (HA)
12. desember: "Østfold Ap fortsatt helsepolitisk splittet: Sarpsborg Ap vil utrede nytt sykehus. Råde vil "rive" de eksisterende for så å bygge et Østfold Sentralsyke-
hus langs E6. Fredrikstad, Moss og Indre mener dagens struktur er den beste og fikk flertall for dét." (Demokratens innledning til saken om valgmøtet i Østfold Ap)

"På nominasjonsmøtet i Østfold Arbeiderparti i Sarpsborg lørdag, led Svein Olaussen, Halden, et sviende nederlag for sitt forslag om at medisinsk akuttberedskap skal opprettholdes ved fylkets fem sykehus. Regionene Fredrikstad, Moss og Indre
Østfold stemte mot at akuttberedskapen ved samtlige sykehus skal programfestes, mens Halden og Sarpsborg stemte for. Skjærer man bort "rundt-grøten-snakket" på møtet, betyr vedtaket i praksis at Ap nå ikke har programfestet fem sykehus i fylket." (HAs innledning til saken om samme Ap-møte)

"Fylkesordfører Arne Øren tror ikke at Østfold Arbeiderparti vil tape velgere ved neste års fylkestingsvalg, til tross for at Sarpsborg Arbeiderpartis forslag til utredning av nytt sentralsykehus ikke kom med i partiprogrammet." (SAs innledning)

15. desember: Østfold fylkesting behandler budsjettet for 1995:
Fylkestinget fikk to julepakker med 15.700 underskrifter mot sykehuskutt i Askim. Debatten fra kl. 10 til 17 dreide seg mye om Indre Østfold sykehus og KrFs forsvar for dette.

"Fylkets budsjett for neste år:
• Fylkets helsebudsjett skal reduseres med 50 millioner kroner neste år. (Vedtatt av SV, Ap, Sp og H)
• Den 1. februar 1996 legger "prosjektorganisasjonen fram forslag om hvor disse pengene skal spares.
• I mars 1996 vedtar fylkestinget hvordan sykehusene skal drives."
(HAs fakta-ramme 16. desember)

"Harde bud i fylkestinget: Sykehusene skal spare inn 50 millioner kroner. Det vedtok Østfold fylkesting i går. Men først i mars bestemmer fylkestinget hvor innsparingene skal finne sted. Høy temparatur ble det imidlertid under gårdagens debatt. Sognepresten i Askim ble også nevnt. - Presten lurer på om ikke vi har brutt det 4. bud i Bibelen. Men der står det intet om Askim eller Østfold-sykehusene, sa fylkesvaraordfører Sverre Hervik (SV)."

Sagt fra talerstolen (Kilde: HA 16. desember 1994)

"Du må nesten være dødssyk for å omfattes av ventelistegarantien."
Martin Engeset (H)

"Hundrevis av protestbrev er mottatt fra Indre Østfold. Påståtte brudd på Bibelens bud, skrevet på kjerkelig papir av folk med 6 års utdanning på universitet, dét kan vi ikke unnlate å kommentere."
Sverre Hervik (SV)

"Vi får samme debatt på nytt. Forslaget fra Arbeiderpartiet og de andre, er kun en nødløsning for neste år."
Jørn Stang (Frp)

22. desember: "Skal Indre Østfold sykehus bli like effektivt og billig i drift som de øvrige sykehusene i fylket, må de sende pasientene raskere hjem etter inngrepene enn sykehuset gjør i dag." (...)
"- Mitt hovedbudskap er at DRG-modellen kun er egnet til å sammenlikne et sykehus med seg selv. Sentrale myndigheter har også gitt uttrykk for at DRG ikke er et egnet system når de skal finansiere helsesektoren. Men pr. i dag er det likevel det beste vi har til å sammenlikne sykehus, sier Ingjerd Schou, direktør ved Indre Østfold sykehus." (Øvre 22. desember 1994)

Østfold 1995:
1995 - 6. januar: Pressen informeres av Arne Øren, leder for ei prosjektgruppe som skal fortelle hvordan Østfold-sykehusenes årlige driftsnivå kan reduseres med 80 millioner kroner. Pressen får beskjed om at prosjektgruppen vurderer tre sykehusmodeller - a) Ett sykehus i Østfold b) To sykehus c) Tre sykehus.
En arbeidsgruppe med leger foreslår å bygge et helt nytt sykehus og omgjøre bestående sykehus til poliklinikker. På kort sikt anbefaler imidlertid legegruppen at Østfolds somatiske sykehusdrift baseres på "2-akuttsykehusmodellen".

Under dette møtet 6/1 vil ikke Arne Øren fortelle pressen hvem disse legene er. Kun ett partipolitisk signal ble sluppet ut av Øren - og det var at Senterpartiet kom til å stå for fortsatt medisinsk døgnberedskap ved Indre Østfold sykehus.

"Anonyme eksperter vil legge ned sykehuset" (HA-overskrift 7. januar 1995)
"Innen ti år bør det bygges et nytt "supersykehus" i Østfold. I mellomtiden
bør Østfolds helsetilbud samles i to akuttsykehus (...) Akuttmedisinsk behandling
ved Indre Østfold sykehus skal overføres til Moss. Dette anbefaler fagmiljøene ved sykehusene i Østfold." (Øvre, førsteside, 7. januar 1995)
"- Hvorfor godtar dere ikke legenes råd?
- Denne saken er styrt. Den Norske Lægeforening godkjenner ikke sykehuset i
Askim som utdanningsinstitusjon for leger innen kirurgi. Vi vet at en sentralt
tillitsvalgt kirurg, som er med i den Norske Kirurgiske forening, er ansatt i Moss."
(Harald Aanerud, leder av sykehusaksjonen i Askim, til avisa Indre 9. januar-95)

"- Moss må være med! Dersom Østfold fylkesting skulle velge en modell med to sykehus, må Moss sykehus være en av de to, sier Terje Blomberg, leder av fylkets helse- og sosialutvalg. Senterpartiet foreslår at Østfold velger Askim i stedet for Moss, men partiet får neppe gjennomslag for dette frieriet overfor velgerne i Indre Østfold. Direktør Erik Sandsberg ved Ski sykehus mener det er naturlig at Moss opprettholdes som akuttsykehus, særlig med tanke på pasientene i Follo."
(Moss Avis, førsteside, 10. januar 1995)
"Sykehusstrid i Ap - Hestehandel med Fredrikstad og Moss redder IØS"
(Øvre-overskrift 11. januar 1995)

12. januar: "Ja til SaSy nedlagt: Med syv mennesker i salen og ingen villig til å påta seg verv i organisasjonen vedtok årsmøtet i Folkebevegelsen Ja til SaSy sin egen nedleggelse i går. (...) Oddmund Hansen, Randi Laureng og leder Aage
Andersen gikk alle inn for nedleggelse."
"Fylkesvaraordfører Sverre Hervik uttalte i går at det ikke blir dramatiske endringer
av sykehusene i Østfold." (Sarpsborg Arbeiderblad 12.jan.-95)
13. januar: "Samtlige av Høyres lokallag i Indre Østfold, med unntak av Rakkestad Høyre, går inn for å bevare den indremedisinske akuttberdeskapen ved Indre Østfold sykehus." (Øvre 13. januar 1995)
16. januar: Ny legevakt åpnes i Moss. Fylkeskommunen har bygget huset som er et tilbygg til Moss sykehus. Kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde leier lokalene og driver en legevakt med 30 leger på turnus. (Moss Avis 13. jan.-95)
18. januar: "Lokalsykehusene er som fyrtårn i lokalsamfunnene. De river man ikke ned. Man verner om dem." Det sa Gunnar Skaug til Sarpsborg Arbeiderblad
8. februar 1989. Den gang var Skaug leder av Østfold Arbeiderparti. (...) Det er
greit å bli minnet om disse løftene i disse ulvetider"
(Avisinnlegg i SA, aktuell debatt , av "Trygve Hansen, lokalsykehusforkjemper".
1995...
20. januar: "Sykehusauksjon: Dersom noen hadde tatt seg en tur innom formannskapssalen i Askim Rådhus i går ettermiddag, ville de antagelig trodd at de hadde gått feil og havnet på en auksjon. - Jeg foreslår at vi tredobler beløpet og gir 36.000 kroner, sa ordføreren før han slapp løs budrunden. (...) Det koster å skaffe tilveie dokumentasjon og beregninger som Aksjon Sykehus og Sykehusets Venner trenger for å overbevise fylkespolitikere...." (Øvre 20. januar 1995)
1. februar: - Klokken 12 informeres sykehusenes ansatte om at fylkets sykehus
kan drives videre som tidligere vedtatt. Prosjektgruppen er blitt enig om at en utredning om et nytt høykompetent sykehus skal være ferdig innen 1. januar 1998.
Altså ingen endringer av Østfolds sykehusstruktur i 1995.
"Likevel må det skje interne tilpasninger, sier John G. Mjåvatn, direktør ved Halden sykehus. Fra nyttår skulle han begynt i ny jobb hos fylkeshelsesjefen, men
valgte å bli i Halden." (HA 1. februar 1995)
2. februar: "I går fremla fylkesordfører Arne Øren forslaget fra styringsgruppen til fremtidig sykehusstruktur i Østfold. (..) Den kortsiktige løsningen skal være klar 1. januar 1997." (Moss Avis 2. februar 1995)
"Overskudd på driften i 1994, og akkumulert underskudd er nedbetalt. Dette var
den gledelige beskjeden om "rikets tilstand" som fylkesrådmann Kurt Mosbakk kunne presentere under gårsdagens pressekonferanse i Sarpsborg. Det ble overskudd til tross for at hele helsevesenet brukte 65 flere millioner kroner enn de skulle. Sykehusene alene - og da i hovedsak sentralsykehuset, brukte ukentlig en million kroner mer enn de hadde." (HA, 2. februar 1995)
9. februar: Rundt 2.000 mennesker går i fakkeltog i Askim sentrum mot nye nedskjæringer ved Indre Østfold sykehus. Etterpå; debattmøte med 500 tilstede:
"- Askim sykehus er klart det sykehuset i Østfold som klarte seg best i fjor. Gjennomsnittlig liggedøgnpris er mellom 900 og 1.000 kroner lavere enn ved Halden sykehus og sentralsykehuset, sa Harald Aannerud i Sykehusets Venner.
- Jeg er ikke med på denne tallmagien. Spørsmålet er hva man legger inn i statistikken. Da kan svaret bli annerledes, sa Sverre Hervik (SV). (Indre 10.febr.1995)
13. februar: "- Forslaget fra fylkeskommunen innebærer i realiteten nedleggelse av Halden sykehus, skriver oppvekst- og omsorgssjef Dag Johansen. Han reiser sterk kritikk mot forslaget som nå er ute på høring. (HA, 13. februar 1995)
21. februar: Fredrikstad byrett avsier en dom hvor tre leger ved Østfold sentralsykehus finnes skyldig i å ha opptrådt uaktsomt da de tilførte den 13 måneder gamle Halden-jenta Camilla Ulsund narkosemidlet Diprivan. Jenta døde under behandlingen på sentralsykehuset i 1991. Fire av legene ble frifunnet.
3. mars: "Østfold Sentralsykehus skal støvsuges for å spare 20 millioner kroner uten å ramme pasientene. Alle grupper på sykehuset støtter direktør Eddie Sjøborgs prosjekt. ØSS 96 er navnet Sjøborg har satt på sin nye "baby". Her skal
sykehuset for første gang behandles som en hvilken som helst industribedrift."
(Fredriksstad Blad, 3. mars-95)
"Forvirrede politikere: 30 millioner kroner her, og 17 millioner kroner der. En haug med tall svirret i lufta da fylkesutvalget i går behandlet årets første økonomimelding. - Veldig rotete. Fylkesrådmann Kurt Mosbakk og økonomisjef Harald Horne orienterer ikke. De forvirrer, sa Høyres Martin Engeset." (SA, 3. mars-95)
4. mars: Årsmøtet til Østfold Ap vedtar å utsette omstrukturering av fylkets sykehusdrift i fire år. "Det betyr at Østfold fremdeles vil ha fem sykehus i denne perioden. Fagmiljøene ved Østfold Sentralsykehus er oppgitt over Ap-vedtaket."
(Fredrikstad Blad 8. mars-95)
1995
13. mars: "Høyre står nå helt og fullstendig samlet om sykehuspolitikken. Det er ingen i partiet som vil holde kunstig liv i fem fullverdige sykehus. Partiet kommer til å kjøre beinhardt mot Arbeiderpartiet i valgkampen." (Moss Avis 13. mars 1995)
24. mars: "Full splid om sykehusenes framtid: Seks ulike forslag til sykehusløsninger ligger på bordet etter at fylkesutvalget i går ga opp å finne fram til et vedtak. En uke ga politikerne hverandre til å forsøke å sy sammen noen av forslagene. Det kan synes vanskelig." (Indre, 24. mars 1995)
25. mars: Anestesiavdelingen ved ØSS, Fredrikstad feirer 25-årsdagen i dag.
12.000 pasienter tar avdelingen hånd om hvert år, mot 1.200 pasienter i 1970.
29. mars: "Fylkesrevisor Villy Tjerbo reagerer på at Østfold Sentralsykehus i fjor brukte 13 millioner kroner mer i lønnsutgifter enn året før, selv om færre pasienter ble behandlet. Sykehusets egne statistikker viser nedgang i antall innlagte pasienter..." (Sarpsborg Arbeiderblad 29. mars 1995)
30. mars - Østfold fylkesting:
"Sent i går kveld vedtok Østfold fylkesting å drive dagens sykehus videre som før.
Det skal skje i påvente av nye utredninger. Fylkets problem, med for kostbar sykehusdrift, er dermed ikke løst." (HA 31. mars 1995)
"Sagt fra talerstolen: (spalte i HA samme dag)"
"Hjemme har jeg en stabel på en meter med sykehusutredninger, bestillingsverk utarbeidet i all hast, til en kostnad på flere millioner kroner." Jon Gåsvatn, Frp
"De som tror at resultatet av fylkestingets vedtak her i dag er en seier for lokalsykehusene, kommer til å bli skuffet. Nok en gang." Martin Engeset (H)
"..vi vil ikke være med på å kaste 5.000 mennesker på gata." Terje Blomberg (Ap)"
15. juni: "Ambulansekjøringen i Østfold skal ut på anbud. Fylkestinget vedtok
dette enstemmig og at ambulanseplanen skal tre i kraft 1. januar 1996." (SA 15/6-95)
4. august: "Ingen spurte om sykehus" (SA-tittel til sak om Aps valgkampåpning)
16. august: "Indre Østfold sykehus er neste etter sentralsykehuset det viktigste sykehuset i Østfold. Dette slår Østfold Senterparti fast i sin valgkampåpning."(Øvre)
19. august: "Ørens sykehuskø - kraftig vekst i ventelistene i Østfold de fire siste
årene (...) - Et tegn på en mislykket helsepolitikk, mener Høyres fylkesordførerkandidat Martin Engeset. (...) Engeset understreker at hans parti ikke vil legge ned noen sykehus i Østfold." (Fredriksstad Blad 19. august 1995)
29. august: Det nyoppussede sykehuset i Sarpsborg "gjenåpnes"
"Fylkesordfører Arne Øren kryper til korset: - Jeg forsto for lite. Slik forklarer Arne Øren de valgløftene som ga ham posisjon som fylkesordfører for fire år siden. Løfter han brøt i løpet av noen måneder. I går kastet Øren glans over gjenåpningen av sykehuset i Sarpsborg etter en omfattende oppussing. Men etter at det til sammen er brukt 65 millioner kroner i nabobyen de siste par årene, var det et helt annet sykehus vi ble presentert for enn det Øren lovte sarpingene to uker før valget for fire år siden." (Fredriksstad Blad 30. august 1995)
5. september: "Østfold Høyre går i sitt program inn for "tre akuttsykehus-modellen". Vi i Halden Høyre vil prøve å få Halden sykehus til å bli ett av de tre, sier Egil Lund Pettersen, Høyres 5. kandidat i Østfold." (HA. 5. sept. 1995)
6. september: "- Ventelistene er ute av kontroll. 14.751 pasienter venter nå på behandling ved ett av sykehusene i Østfold, opplyser Martin Engeset (H)" (SA 7/9)
8. september: "I går slapp Høyres fylkesordførerkandidat endelig katta ut av sekken. Østfold Høyre vil ha akuttsykehus i Askim, Moss og Fredrikstad." (Øvre)
13. september: Det ble et sykehusvalg, slik SA oppsummerte i en tittel.
Oddmund Hansen sikret plasser for sitt nye parti, mens Ap gjorde et elendig valg.
1995...
2. oktober: "Ny sykehusmaraton gir 65 mye hodebry
Hvordan gi mer hjelp for mindre penger?" (HA-tittel)
"- Her er det samlet 65 personer med en timelønn på 450 kroner i gjennomsnitt. Derfor må vi bruke tida vår effektivt, sa prosjektleder Otto Hauglin i går."
På Veum skulle de 65 sveises sammen og starte et arbeid med følgende plan:
• Lage en utredning om 2-3-akuttsykehusdrift, til behandling høsten 1996.
• Lage en annen utredning om nytt sentralsykehus, til behandling høsten-98.
2. oktober: "Sjøborg slår tilbake - Engeset kritisk til Blomberg: Fylkespolitikere Martin Engeset (H) er ikke rede til å korsfeste Eddie Sjøborg. Derimot kan han tenke seg å kjøre Terje Blomberg helsepolitisk til veggs." (Demokraten 2. okt.)
3. oktober:"Krise på intensiven - ØSS-avdeling jobber på helsa løs" (Demokraten s.1)
9. oktober: Stort psykiatriseminar på Veum:
" - Nå må psykiatrien bli kvitt skammen, sa Veum-direktør Kåre Høye."
" - I Norge skal det ikke være vanskeligere å innlegges for en psykose enn for et hjerteinfarkt. Virkeligheten er dessverre en annen, sa professor Einar Kringlen."
"Det er uverdig et velferdssamfunn å tilby de alvorligst psykisk syke så dårlige forhold som i dag, sa Kringlen."
"For å få bedret forholdene, må åpenheten og dagslyset inn i psykiatrien, sa Høye." (HA 10. oktober 1995)
27. oktober: Fylkesrådmannens forslag til 1996-budsjett presenteres:
"Ny sparepakke · Fjerner 54 stillinger · Slanker Halden sykehus · Regninga sendes kommunene: - Sykehusene drives for dyrt i Østfold, sa økonomisjef Harald Horne i går. - Pasientene må skrives raskere ut fra sykehusene. Mer behandling må foregå poliklinisk. Og flere pasienter må henvises til kommunehelsetjenesten, sa fylkeshelsesjef Hans O. Instefjord. Fylkesrådmannen vil slanke sykehusene med 47 millioner kroner." (HA 28. oktober 1995)
"Nådestøt mot sykehuset" "- Nå må fylket velge om de skal legge ned sykehuset eller ikke, sier de ansatte ved Indre Østfold sykehus. Fylkesrådmannen foreslår å legge ned 19 senger og 35 årsverk ved IØS neste år. (Øvre 30. oktober 1995)
"-Ikke levedyktige sykehus" - "Østfold sentralsykehus må neste år belage seg på å behandle enda flere pasienter. På toppen av det hele får de 18,8 millioner kroner mindre på neste års budsjett. - Ulogisk, mener Høyres Martin Engeset. (SA 30/10)
30. oktober: Stortingspresidenten refser Østfolds sykehuspolitikk:
"- Det er lite hensiktsmessig å opprettholde alle lokalsykehusene i Østfold. Hvis sykehusene i stedet spesialiserte seg på noen typer tjenester, ville vi utnytte kronene bedre, mente Kirsti Kolle Grøndahl før hun i Fredrikstad skulle være med på tv-programmet "Pensjonistenes hverdag". (...) "Østfoldingene blir eldst i landet. Statistikken lyver ikke: I Norge har bare sarpingene en større andel av befolkningen over 67 år enn Fredrikstad."
"En folkeaksjon som krever et enda bedre helsetilbud i Fredrikstad, så dagens lys i går. Stadig nye kutt på ØSS har provosert flere..." (Demokraten 31. oktober)
17. november: "16 millioner kroner ekstra til sykehusene", skriver Øvre og flere andre aviser (HA, SA...) med store titler denne dagen etter fylkesutvalgets møte: "Fylkesutvalget plusset i går på sykehusbudsjettet med 16 millioner kroner
i forhold til Fylkesrådmannens forslag ", skriver Øvre videre i ingressen. Kommentar: Overskriften lyver likevel, fordi minus 47 pluss 16 reelt ikke gir
pluss 16 millioner kroner "ekstra", men 31 millioner kroner mindre til sykehusene.
(Repetert: Mosbakk "tok" 47 mill. kr. Utvalget "plusset på" 16 mill. kr. = minus 31)
17. november: "Det ser ut til å bli driftsoverskudd for fylkesordfører Øren i 1995." (SA)
1995...
21. november: "Høyre vil fjerne oppsigelsesvernet.i Østfold fylkeskommune: - Det kan ikke være riktig at fylkeskommunen kutter ned på sykehustilbudet og samtidig tar seg råd til å beholde overtallige, sier Høyres fylkesleder Martin Engeset." (SA)
22. november: "Askim og omegn Samorg er ikke det minste imponert over Ap, Sp og SVs påslag på sykehusbudsjettet. Samorg mener Indre Østfolds befolkning må reise seg til kamp for å få sin del av fylkeskaka." (Øvre)
Kommentar: Nevnte "påslag" var reelt sett ingen påplussing (se 17. nov. 1995).
Men Øvres ivrige reporter har i hvert fall vært konsekvent i "påslagene".
23. november: "Mor og barn kan bli sendt hjem etter seks timer"
Førsteside-overskriften i Fredriksstad Blad følges opp med mange TV- og avis-
reportasjer fra Østfold Sentralsykehus, hvor ledelsen med sin "konsekvens-
analyse" forteller hvor drastisk de må gå fram på barsel- og andre ØSS-avdelinger. "Helt utrolig", sier Terje Blomberg til FB om ØSS-analysen, som fylkets folkevalgte får lenge etter at denne er bekjentgjort via media...
27. november - fylkesutvalget behandler budsjett-96:
"-Vi må ta avstand fra den måten sentralsykehusets ledelse har jobbet på i forhold til neste års budsjett, sa fylkesordfører Arne Øren (Ap)." (...) "Fram til i går ettermid-dag hadde angivelig bare pressen og et par folkevalgte i fylkesutvalget sett ØSS-rapporten, som er på 21 sider." (...) "-Det ville være dobbelt galt av oss å fatte vedtak før disse konsekvensene er nærmere vurdert, sa Kari Lislegaard (H)." (...)
"- Det er viktig å ta hensyn til ØSS-utspillet. Men dette er et nytt eksempel på at Østfold-sykehusene har for dårlig dokumentasjon på forholdet mellom kostnad og
produksjon. Det blir for mye synsing, tilføyde fylkeshelsesjef Instefjord."
- nok et valgløfte brytes:
"... like før valget, lovte han (Egil Lund Pettersen) at Halden Høyre ville kjempe for å bevare medisinsk døgnberedskap i Halden og to andre Østfold-byer. I går stemte han for å nedlegge Haldens medisinske døgnberedskap allerede om seks uker." (HA 28. november 1995)
11. desember: "Krise i hjemmesykepleien i Askim: - Vi makter ikke mer" (s.1)
"Hjemmesykepleien i Askim er overbelastet. Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere, og det finnes ingen ledige plasser på sykehjemmene. Hver eneste dag må avdelingen for åpen omsorg i Askim leie inn vikarer for å få endene til å møtes." (Øvre)
12. desember:"Presset sjef med kontor på badet", skriver FB om ØSS, "Østfolds Slitne Sykehus", hvor nevrologens avdelingssykepleier Marit Vilsted må sjefe på badet.
14. desember: Budsjettet for 1996 behandles i fylkestinget, som sender "sykehusoppgjøret" videre til behandling i helsekomiteen 19. desember, da Halden får beskjed om å spare 4 millioner kr. neste år., Askim litt mer og ØSS enda mer - men likevel flere titalls millioner kroner fra hva Mosbakk mener må til.
- Fylkets helsesektor mangler 60-100 millioner kroner for å drive videre som i dag, sa Marit Torp (KrF) til fylkestinget. (HA 15. des.)
21. desember: "Spenstige forslag for Østfold-sykehusene: Otto Hauglin, som leder sykehusutredningene i Østfold, kan tenke seg ett eller flere sykehus uten senger i Østfold." (SA 21. des. 1995)
22. desember: "Nå må Østfold ta en avgjørelse. Og resultatet må bli færre akuttsykehus, sier fylkeshelsesjef Hans O. Instefjord." (Moss Avis 22. des. 1995)

Østfold 1996:
Mosbakks status for 1995: Netto overskudd på 40 mill. kr. - tross underskudd i helsesektoren på 80 mill. kr. "Den økonomiske styringen i helsesektoren generelt og ved ØSS spesielt, har vært kritikkverdig i 1995", skriver Mosbakk 17. jan. 1996.
1996: "Østfold Sentralsykehus hadde ved inngangen til 1996 et aktivitetsnivå som ligger ca. 41 millioner kroner for høyt i forhold til budsjett. Dette er ca. 10 millioner kroner mer enn forutsetningene som ble lagt ved budsjettbehandlingen i desember 1995", skriver fylkesrådmannen i Østfold 16. februar 1996, da også med gladnytt:
"Sosial- og helsedepartementet har bevilget 84,81 millioner kroner til somatiske sykehus i Østfold. Dette er 22,2 millioner kroner mer enn budsjettert, og er fordelt av helse- og sosialutvalget med 1,8 mill. kr. til ambulansetjenesten, kr. 1,3 mill til helseplanarbeid og kroner 19,2 mill. til somatiske sykehus."
3. januar: "- Vi jobber for å få til en formell kontrakt med fylkeskommunen om salg av tjenester fra sykehuset vårt, sier John G. Mjåvatn, direktør ved Halden sykehus."
Sykehusets ledelse ønsker å utvikle den kirurgiske virksomhet mest mulig som en rendyrket ortopedisk klinikk i Halden, med planlagt virksomhet. (HA)
11. januar: "Kreftsyk på gangen - Bergliot (76) rammes av sykehuskrisen" "Et akutt og dramatisk overbelegg skaper uverdige forhold for pasientene." (Demokraten)
12. januar: "Overbelegg på 50 prosent: Den medisinske avdelingen ved Moss sykehus er bemannet og har utstyr til 29 pasienter. I forrige uke lå 44 pasienter på denne posten." (...) "Mossinger bruker sykehuset mer enn i nabokommunene." (..)
"...den hjemmebaserte omsorgen i Moss er dårligere utbygd enn i andre kommuner, mener sjefsykepleier Torill Torgersen ved Moss sykehus. (Moss Avis)
12. januar: "Etter Demokratens reportasje onsdag, vil fungerende fylkeslege Elisabeth Markhus kikke nærmere på forholdene ved et overbelastet ØSS." (Demokraten)
17. januar: "Slik "sniker" du i helsekøen" "Tilbudet som få pasienter kjenner til:
Bor du i Østfold, kan du fritt velge mellom 24 sykehus i syv fylker." "Primærlegene synes informasjonen om "Fritt sykehusvalg" er altfor dårlig og "glemmer" derfor å informere pasientene om deres rettigheter." (Demokraten)
19. januar: "Sykehuset trenger flere folk på sjefsnivå, mener klinikkoversykepleier Anne Grethe Erlandsen ved ØSS." "Østfold Sentralsykehus holder fast ved målet om å være ett av Norges tre mest produktive og effektive sykehus innen utgangen av dette året!" (Sjøborgs "intensjonsavtale fra 1994) (Demokraten)
27. januar: "Sjøborg fortsetter på nåde: Begeret er fullt for fylkespolitikerne i forholdet til ledelsen ved Østfold sentralsykehus. De er lei Eddie Sjøborgs soloutspill i aviser og radio. Like lei er de av mangelen på budsjettdisiplin. I fylkesutvalget i går, hang mistillitten til sykehusledelsen i lufta. Men Sjøborg får sitte på nåde." (Sarpsborg Arbeiderblad, oppslag side 1)
29. januar: "Slutt å lete etter syndebukker for sykehusbudsjettoverskridelser og spør grasrota hvordan de har det, sier haldenseren Stein Amund Enger, ryggpasient med en ukes erfaring i korridoren på ØSS." (Fredriksstad Blad)
31. januar: "Vil gjøre Askim til nordisk senter for ryggoperasjoner: - Vi har ekspertisen og kapasitet til å utvide virksomheten. (...) La oss skape et spesialsykehus for hele Norden, sier sykehusdirektør Ingjerd Schou." (Indre)
1. februar: "ØSS får bryte loven: Mens Østfold Sentralsykehus opplever sterk kritikk for budsjettsprekk og kraftig overtidsbruk, får sykehuset grønt lys for å bryte lovens bestemmelser om overtid." (...) "Arbeidstilsynet har nemlig gitt grønt lys for at det nå nærmest i en periode fram til 1. mars kan jobbes ubegrenset med overtid for å bringe 1996-budsjettet i balanse." (Demokraten/SA)
"Millionsøksmål: Sammen med seks andre fylkeskommuner forbereder nå Østfold fylkeskommune millionsøksmål mot produsenten og importøren av hoftesementen Bonelock. Rundt 400 pasienter i Østfold må trolig reopereres" (SA)
2. februar: "Nødrop fra sykehusprest - Dypt bekymret for ansattes psyke: Han møter daglig døende og syke, og de som pleier dem. Nå slår sykehusprest Alf Kristian Bjørkli (36) ved ØSS alarm. Han er dypt bekymret for de ansatte og pasienters psykiske helse." (Demokratens 1.sideoppslag)
8. februar: "Politikerne gambler med folks liv: Det nye Rikshospitalet har ikke kapasitet til å ta imot alle pasientene fra Østfold. Skal vi dø i hjertekø her i Østfold, spør hjertepasient og ingeniør Joar Kløverud (63). (Øvre)
10. februar: "Befolkningen i Sarpsborg har det laveste forbruket av sykehustjenester i Østfold. Fra å være dyrest i fylket i 1991, er nå sarpingene fylkeshelsesjefens nye "favoritter"." (SA)
15. februar: "ØSS-direktør Eddie Sjøborg mener dagens hensynsløse kutting innen sykehusvesenet i Østfold vil føre til katastrofe. Sjøborg etterlyser perspektiver i debatten og løfter selv blikket mot år 2010 og et nytt sentralsykehus."
"- Mangel på kommunikasjon fører til at ledelse og tillitsvalgte - ta gjerne med politikerne - ser det som sin hovedoppgave å kverne ihjel gode forslag, uttalte Sjøborg under et temamøte om sykehus i Onsøy rådhus i går." (Demokraten)
19. februar: "Pasienter må bo i brannfelle - Plasskrise på Veum" Meget syke folk må flyttes til brannfarlige bygninger på grunn av prekær plassmangel.
Direktør Kåre Høye karakteriserer situasjonen som faretruende. (Demokraten)
24. februar: "Jan Erik Seth Johansen ønsker nå å lage en databank for køpasienter i Østfold. For 150 kroner vil han veilede deg til det sykehuset som har de korteste ventelistene for din lidelse." (Demokraten)
26. februar: Norske Kvinners Sanitetsforening er 100 år, med 25 lag i Østfold.
1. mars: "Kritisert reise - Blomberg til Australia med "Det sunne Østfold":
"I kenguruland. Terje Blomberg kommer i dag hjem fra et flere ukers langt opphold i Australia, der hovedformålet har vært å promotere "Det sunne Østfold". Ingen kan fortelle hva Australia-turen koster fylkeskommunen."
(Fredriksstad Blads hovedoppslag s. 1)
4. mars: "- Vi utryddes, sier Nelly Dahlstrøm, hjelpepleiernes hovedtillitsvalgt ved ØSS. Hun er ikke gjort kjent med forslaget om å fjerne 45 av 181 hjelpepleierstillinger ved 16 sengeposter på sykehuset. Fredriksstad Blad har vært kjent med planene i en måned. (Fredriksstad Blads hovedoppslag s. 1)
9. mars: "Ambulanseutgiftene øker med 8 millioner kroner" (SAs h-oppslag s. 1)
"I dag er det 40 år siden Sentralsykehuset for Østfold ble åpnet." (FB-fin dobbeltside!)
13. mars: "Terje Blomberg snakker ikke sant om dagens ambulanseplan, sier Bjørn Aage Sørensen, tillitsmann i brannvesenet og nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti. - Nå må Blomberg vise hva som er blitt bedre etter nyttår. (SA)
15. mars: "Akuttberedskapen forsvant med faks - Med en enkel faks fra fylkeshuset ble vedtaket om anestesisykepleier i ambulanse satt i verk umiddelbart, uten å hente inn ekstra mannskaper." (SA)
16. mars: "Sykehuset kveles: Full nedtrapping er nå igang" (HA)
21. juni 1996: Hauglin-utvalget anbefaler at Østfold driver sykehusene videre kun med akuttmottak i Fredrikstad og Moss: - Sykehus må få anledning til å behandle kronisk syke også. Da må penger og fagfolk frigjøres, sier Otto Hauglin.
(HA 22. juni)
Utvalgets forslag sendes ut på offentlig høring til 1. oktober 1997.
26. juni 1996: - Folk må vite eksakt hvor de skal få øyeblikkelig akutthjelp. I Halden kan forslaget til helseplan oppfattes slik at byen får et halv-akuttsykehus, skriver Haldens sykehusdirektør Jørgen Iversby til fylkeshelsesjefen i Østfold og prosjektleder Otto Hauglin.
29. oktober 1996: Fakkeltog i Halden. "Haldenserne har sagt et unisont nei til ytterligere innsparinger ved Halden sykehus. Med lenkede hender og brennende fakler slo nærmere 2.000 frammøtte dette fast under gårsdagens massemønstring på Stangeberget. (HA 30. oktober)
9. november 1996: Tom Magnussen, lederen av Halden Arbeiderparti, gir fra seg akuttberedskapen. - Det er bedre med to akuttsykehus enn tre, sier han. (HA)
Svein Olaussen i Halden Arbeiderparti sier at Østfold Arbeiderparti må holde seg til det som ble lovet i valgkampen, og det man har avtale med Senterpartiet og SV om, nemlig at beredskapen ved sykehusene skal opprettholdes. (HA)
20. november 1996: Helsekomiteen vedtar Hauglins anbefalinger under et møte med
mange, eldre tilhørere ved Indre Østfold sykehus.
12. desember 1996: Fylkestinget vedtar Hauglin-utvalgets forslag med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og utbrytere fra Sp (Tor Stabbetorp) og SV (Sverre Hervik - som
meldte seg ut av SV). Samme flertall går inn for at Hauglin skal utrede bygging av ett, nytt, høykompetent sykehus sentralt plassert i Østfold.
 

Østfold 1997

Ventelistene ved årsskiftet:
I fjor behandlet Østfolds sykehus 223.000 pasienter, noen flere enn i 1995. Likevel venter 16.601 av fylkets innbyggere på behandling. Brutt er ventelistegarantien for 1.562 personer. (Halden Arbeiderblad 24. jan. 1997)
10. januar 1997: ØSS mottok 1.200 flere akutte innleggelser i fjor enn i 1995. Her er det tut og kjør hele døgnet. De ansatte er underbemannet, sier sykehusets direktør Eddie Sjøborg til Halden Arbeiderblad. - Nå skriver vi kanskje pasientene ut for fort - også i forhold til hva kommune har kapasitet til å ta imot, sier Aud L. Enersen, avdelingsleder ved mottakelsen til Østfold Sentralsykehus. (HA)
24. januar: Personalsjef Aage Andersen i fylkeskommunen sier Østfolds 271 sykehusleger kan jobbe enda mer direkte for pasientene, men neppe ved å leie dem inn til mer offentlig overtid i offentlige sykehus. - Sykehusene kan uten tvil hjelpe flere, sier Jens Aamold, medisinsk rådgiver hos fylkeshelsesjefen. Aamold advarer mot å begrense private legers rett til å jobbe for private klinikker på fritiden.
28. januar: Fristen for å søke stillingen som sykehusdirektør for alle sykehus i Østfold forlenges, fordi få søkere hadde meldt seg.
18. februar: Tre søkere melder seg til nevnte stilling, deriblant ØSS-direktør Eddie Sjøborg og Askims sykehusdirektør Ingjerd Schou.
19. februar: Sykehuskøene øker enda mer om helseminister Hernes avgrenser private legeklinikkers adgang til spesialister og inntjening, sier Leif E. Wille ved Dr. Willes legesenter i Fredrikstad. Der jobber 25 leger i 13 årsverk ved 12 legekontor. Yter årlig 50.000 konsultasjoner. Behandler omlag 200 pasienter hver dag. I 1986 startet Wille med to leger i Fredrikstad. Nå driver Leif og Inger Wille legesenter og bedriftshelsetjeneste i Fredrikstad med tilsammen 60 ansatte. Sykehuslegene utfører ca. 20 prosent av tjenestene til Willes legesenter. (HA)
(Tilbake til toppen!)

Neste kapittel: Helsepolitikk i Norge
|Bla videre|